Rentmeester

TAKEN VAN DE RENTMEESTER

Daar waar de syndicus de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigt en belast is met het specifieke beheer van de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom,
is de rentmeester verantwoordelijk voor het beheer en het optimaal rendement van privatieve eigendommen / kavels.

De rentmeester:

wordt doorgaans aangesteld door één eigenaar

staat in voor het volledig privatief beheer van de hem toevertrouwde privatieve kavels

zal in het geval de klant eigenaar is van het volledige gebouw veelal ook zorgen voor de opvolging van de gemene gebouwdelen

harmoniseert de belangen van eigenaar en huurder(s)

zorgt voor een zo hoog mogelijk rendement van het eigendom


heeft als concrete taken o.a.

het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en het afsluiten van de huurovereenkomsten
het innen van de huren en het tijdig en correct indexeren van de huurprijzen
het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen
het opvolgen van de rentabiliteit van het betrokken goed
het zorgdragen voor de boekhoudkundige en bancaire verrichtingen (doorstorten huren, betalen leveranciers en aannemers, ...)
het fungeren als aanspreekpunt / contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke problemen en zorgen ter zake
het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m. noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties
het direct laten uitvoeren van kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen
het onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken en -beslissingen.
Het specifieke mandaat en het takenpakket op zowel administratief, financieel als technisch gebied worden in onderling overleg vastgelegd en kunnen dan ook van situatie tot situatie verschillen.